Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Ronja & Birk

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.


Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów, dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności, która opisuje, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest:

DDtherm Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasiejowie (ul. Brzeziny 23A, 46-040 Krasiejów), REGON: 160132737, NIP: 7561915172, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000286377, e-mail: info@ronja-birk.eu .

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe związku z zakupami dokonywanymi w naszym sklepie internetowym dla obsługi Twoich zamówień, procesu płatności, realizacji dostaw, jak również procesów pomocniczych, w tym obsługi posprzedażowej, mających na celu zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji z naszych usługi i produktów.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe uzyskane od Ciebie w toku korzystania z naszej witryny internetowej, przy rejestracji konta użytkownika oraz w związku ze składanymi zamówieniami i innymi czynnościami dokonywanymi w interakcji z naszą witryną i sklepem internetowym.

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

1. dane kontaktowe i dane związane z realizacją zamówień takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres płatnika, adres dostawy, numer NIP, jak również nazwa, adres i numer REGON jednoosobowej działalności gospodarczej;
2. historię zamówień i informacje o płatnościach;
3. numery identyfikacyjne konta użytkownika;
4. dane związane ze sposobem korzystania z naszych usługi i zachowaniem użytkownika na naszej witrynie, które zbierane są automatycznie (m.in. rodzaj używanego urządzenia, unikatowy numer urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, informacje o sposobie korzystania z witryny i informacje diagnostyczne, historia wyszukiwania, podsumowanie sesji, informacje o lokalizacji oraz inne dane dostarczane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej).

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszych usług – składania, realizacji i obsługi zamówień, tj. dla zawarcia i wykonywania transakcji.

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionych interesów w celu oferowania, podnoszenia jakości oraz rozwoju naszych usług i produktów, komunikacji marketingowej i reklamy, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub, jeżeli jest to konieczne, do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Przetwarzamy także dane osobowe na podstawie i w ramach obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak pozostaniesz klientem naszego sklepu internetowego oraz jeśli jest to konieczne do obsługi zamówień i obsługi posprzedażowej, w szczególności w związku z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi i gwarancji. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa lub pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Niektóre dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych, jednak nie będzie to wpływać na Twoje uprawnienia lub wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niektóre z usług, z których korzystamy mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych także poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz będzie odbywać się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy

Udostępniamy dane osobowe serwisom partnerskim oraz firmom, które świadczą dla nas usługi takie jak np. hosting i przechowanie danych, zarządzanie sprzedażą internetową w tym obsługa zamówień , podmiotom obsługującym płatności (operatorom płatności internetowych lub bankom) w celu prawidłowej realizacji usług a także firmom realizującym przesyłki (Sendit, przewoźnicy DPD, InPost, Poczta Polska, Fedex, UPS ), oraz inne usługi konieczne lub wspierające prowadzenie działalności drogą elektroniczną dla zapewnienia wysokiej jakości obsługi, satysfakcji i bezpieczeństwa użytkowników. Możemy również udostępnić dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas: usługi księgowe, kadrowo-płacowe, usługi marketingowe, usługi IT, usługi finansowe, usługi prawne, usługi konsultingowe i inne usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym z nami osobowo, kapitałowo lub w inny sposób. W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. Możemy także przekazywać dane osobowe organom, instytucjom i osobom trzecim dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Możesz uzyskać dodatkowe informacje o zakresie i sposobie wykonywania Twoich uprawnień kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: info@ronja-birk.eu

Prawo dostępu do danych

Masz prawo żądać od nas informacji o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz m.in. w jakim zakresie, w jakim celu i w jaki sposób to robimy, z kim dzielimy się posiadanymi danymi oraz skąd je pozyskaliśmy. Możesz złożyć stosowny wniosek poprzez wskazany przez nas kontaktowy adres e-mail lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, których nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz – z uwzględnieniem celów przetwarzania – uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, gdy:

  • nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a my nie posiadamy innej ważnej podstawy do ich przetwarzania,
  • wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Mogą jednak występować prawnie uzasadnione wyjątkowe przypadki, w których nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych:
- jeśli uważasz, że Twoje dane są niepoprawne i zgłosisz to nam – ograniczymy przetwarzanie do czasu aż sprawdzimy poprawność danych,
- jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na usunięcie danych,
- jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do właściwych celów przetwarzania, ale są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw,
- w przypadku Twojego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych - do czasu zbadania czy mamy prawnie uzasadniony nadrzędny interes uzasadniający dalsze przewarzanie, pomimo sprzeciwu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego już dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do takich celów.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego za pośrednictwem poczty elektronicznej info@ronja-birk.eu obsługujemy zapytania, zgłoszenia i wnioski związane z realizacją powyższych uprawnień.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Aktualizacja Polityki Prywatności

Jeśli nastąpi konieczność aktualizacji niniejszej polityki prywatności, będziesz mieć zawsze dostęp do aktualnej wersji na naszej stronie internetowej. Poinformujemy Cię także o każdej istotnej zmianie, gdy tylko zostanie wprowadzona.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI (COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE)

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów, dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności, która opisuje, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa w związku z korzystaniem przez nas z cookies i innych podobnych technologii.

Nasza strona może używać cookies oraz innych podobnych technologii (dalej łącznie: „cookies”). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez naszą stronę lub podmioty trzecie za pośrednictwem naszej strony i przechowywane na Twoim urządzeniu, a następnie odczytywane przez przeglądarkę. Cookies są technologią powszechnie wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania informacji umożliwiającą m.in. zapamiętywanie ustawień i preferencji użytkownika, gromadzenie statystyk i optymalizację stron internetowych, personalizowanie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam.

Poniżej zamieszczamy informacje o rodzajach i sposobie korzystania przez nas z cookies na naszej stronie internetowej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

DDtherm Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasiejowie (ul. Brzeziny 23A, 46-040 Krasiejów), REGON: 160132737, NIP: 7561915172, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000286377, e-mail: info@ronja-birk.eu .

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Niektóre cookies są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej komunikacji / transmisji danych w sieci, należytego działania podstawowych funkcji witryny oraz świadczenia usług w oparciu o mechanizmy implementowane na stronie (np. mechanizmy koszyka, szyfrowanie danych przy płatnościach, sprawne ładowanie witryny). Inne cookies pozwalają nam analizować sposób korzystania z witryny w celu poprawy wydajności oraz ulepszenia interakcji, doświadczenia i sposobu obsługi użytkownika. Korzystamy także z cookies służących do dostosowania wyświetlanych reklam do potrzeb i preferencji użytkownika oraz udostępniania naszych stron i treści za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych stron zewnętrznych, w tym dla celów reklamowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe w toku korzystania z naszej witryny internetowej, przy rejestracji konta użytkownika oraz w związku ze składanymi zamówieniami i innymi czynnościami dokonywanymi w interakcji z naszą witryną i sklepem internetowym.

Możemy przetwarzać automatycznie w szczególności następujące kategorie danych: rodzaj używanego urządzenia, unikatowy numer urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, informacje o sposobie korzystania z witryny i informacje diagnostyczne, historia wyszukiwania, podsumowanie sesji, informacje o lokalizacji oraz inne dane dostarczane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Rodzaje cookies, zbierane przez nas:

  • Wymagane pliki cookies - te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej komunikacji / transmisji danych w sieci, należytego działania podstawowych funkcji witryny oraz świadczenia usług w oparciu o mechanizmy implementowane na stronie (np. mechanizmy koszyka, szyfrowanie danych przy płatnościach, sprawne ładowanie witryny).
  • Funkcjonalne pliki cookies - te pliki pozwalają nam analizować korzystanie z witryny w celu poprawy wydajności oraz ulepszenia interakcji, doświadczenia i sposobu obsługi użytkownika.
  • Społecznościowe pliki cookies służące do udostępniania stron i treści za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych stron zewnętrznych, w tym do wykorzystywania w celach reklamowych.
  • Reklamowe pliki cookies służące do dostosowania wyświetlanych reklam do potrzeb i preferencji użytkownika. Możemy udostępniać te informacje reklamodawcom lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia Twoich zainteresowań.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe dotyczące cookies w ramach prawnie uzasadnionego interesu związanego z informowaniem o naszej działalności oraz oferowaniem za pośrednictwem strony internetowej usług i produktów.

W przypadku cookies związanych z obsługą procesu sprzedażowego i zawieraniem transakcji w ramach mechanizmu sklepu internetowego przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i wykonania transakcji zawieranych z użytkownikami.

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Cookies pozostają w pamięci Twojego urządzenia jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki (cookies sesyjne) lub na stałe do czasu ich usunięcia albo upływu okresu wygaśnięcia (cookies stałe). Możesz w każdej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Możesz także wyłączyć w ustawieniach przeglądarki możliwość zapisywania wszystkich plików cookies lub jedynie cookies pochodzących od osób trzecich. W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania cookies nasza strona może nie działać prawidłowo lub też nie będziesz mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Dane osobowe związane z cookies są przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika, optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych, analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w ten sposób nie będzie wpływać na Twoje uprawnienia lub wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niektóre z usług, z których korzystamy mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych także poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz będzie odbywać się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim np. dla zapewnienia komunikacji z użytkownikiem, usług analitycznych związanych z badaniem sposobu interakcji ze stroną lub gromadzeniem statystyk użytkowania strony w celu jej poprawy i optymalizacji, jak również obsługi procesu płatności, wyświetlania spersonalizowanych reklam oraz zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych.

Niektóre pliki cookies są umieszczane na Twoim urządzeniu za pośrednictwem naszej strony, lecz przez podmioty trzecie (na przykład w toku dokonywania zakupów w sklepie internetowym lub w ramach procesu płatności). Cookies pochodzące od podmiotów trzecich mogą być także umieszczane przez sieci społecznościowe lub w celach reklamowych umożliwiając śledzenie i analizowanie działań użytkowników na stronach internetowych oraz dostarczanie spersonalizowanych reklam, w tym remarketingu naszych produktów.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Możesz uzyskać dodatkowe informacje o zakresie i sposobie wykonywania Twoich uprawnień kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: info@ronja-birk.eu

Prawo dostępu do danych

Masz prawo żądać od nas informacji o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz m.in. w jakim zakresie, w jakim celu i w jaki sposób to robimy, z kim dzielimy się posiadanymi danymi oraz skąd je pozyskaliśmy. Możesz złożyć stosowny wniosek poprzez wskazany przez nas kontaktowy adres e-mail lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, których nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz - z uwzględnieniem celów przetwarzania - uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, gdy: (i) nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a my nie posiadamy innej ważnej podstawy do ich przetwarzania, (iii) wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą jednak występować prawnie uzasadnione wyjątkowe przypadki, w których nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych: (i) jeśli uważasz, że Twoje dane są niepoprawne i zgłosisz to nam – ograniczymy przetwarzanie do czasu aż sprawdzimy poprawność danych, (ii) jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na usunięcie danych, (iii) jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do właściwych celów przetwarzania, ale są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw, (iv) w przypadku Twojego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych - do czasu zbadania czy mamy prawnie uzasadniony nadrzędny interes uzasadniający dalsze przewarzanie, pomimo sprzeciwu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego już dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do takich celów.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego za pośrednictwem poczty elektronicznej info@ronja-birk.eu obsługujemy zapytania, zgłoszenia i wnioski związane z realizacją powyższych uprawnień.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Aktualizacja Polityki Prywatności

Jeśli nastąpi konieczność aktualizacji niniejszej polityki prywatności, będziesz mieć zawsze dostęp do aktualnej wersji na naszej stronie internetowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl